daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Velkomstmateriale Willerupgaard

Indholdsfortegnelse

Kort indledning om Willerupgaard
Willerupgaard og Nyboders  værdigrundlag
Præsentation af personale
Målsætning for personalet              
Indkøring - midler og metoder
Legetøj – bleer – sutter
Forældresamarbejde og samtaler
Modtagelse og afhentning
Dagsrytmen
Praktiske oplysninger og retningslinier ved sygdom
Kostpolitik
Traditioner
Studerende
Dokumentation i Willerupgaard
Barnets personlige udvikling i vuggestuen og hjemme
Det at kunne selv
Ture og udflugter
Skovprojekt
Rytmik
Indendørsleg
Legepladsen
Sprog              
Bestyrelsen

Kort indledning om Willerupgaard

Kære Forældre.

Velkommen til afdeling Willerupgaard.

På de følgende sider kan I læse hvilke tanker, vi som personale har gjort os gennem årene, om vores arbejde her i Willerupgaard. Vi har diskuteret og sat ord på vores pædagogiske holdninger og vores arbejde med børn. Vi er derved blevet bevidstgjort om, at det vi ved og gør er værdifuldt.

Vi håber også, at I vil få glæde, af at læse lidt om os og vores arbejde, og på den måde føle jer trygge ved at aflevere jeres barn i vores hus. I er altid velkomne til at stille spørgsmål og vi glæder os til at samarbejde med jer i den tid jeres barn går hos os.

Vuggestuen Willerupgaard er en del af den fusionerede selvejende institution Trekløveren, som hører under Fobu.

Vi har plads til 36 børn i alderen 0 - 3 år, som er fordelt på 3 stuer.

Vores adresse er:

Vuggestuen Willerupgaard Rigensgade 21, 1. sal 1316 København K Telefon: 3313 0633 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vuggestuen er åben:

Mandag til torsdag fra kl. 7.15 - 17.00.

Fredag fra kl. 7.15 – 16.30                                          

Værdier i Trekløveren:

Mange års erfaring med arbejdet i vuggestuen har givet  os nogle erfaringer med det gode arbejde med børnene.

Hvad er et værdigt vuggestueliv i Trekløveren?

 1. 1.For børnene
 2. 2.For personalet
 3. 3.For forældrene                                  

Ad 1) At vores børn mødes med:

 • nærværende voksne
 • ligeværdighed
 • forståelse
 • glæde
 • omsorg
 • respekt
 • voksne der støtter op omkring barnets udvikling og handler derefter
 • voksne der er med til at udvikle barnets selvværd.                                          

Hvordan kan vi højne værdigheden kollegaer imellem?

-  Hvordan sikrer vi at Willerupgaard forbliver en god arbejdsplads?        

Ad 2) At personalet:

 • er bevidste om vores faglighed
 • giver kollegial supervision og formår at give og modtage konstruktiv kritik
 • sikres opbakning i pressede situationer
 • accepterer forskellighed
 • føler loyalitet og tryghed
 • yder omsorg overfor hinanden                                                                    

Vores arbejdsredskaber vil være :

 • at vi mindst en gang ugentligt i arbejdstiden får afholdt små ”stuemøder” i pausen
 • at vi sætter stresssituationer ”under lup”
 • at vi lærer at give supervision til hinanden eller søger kompetent hjælp i Menighedernes Daginstitutioner eller i nærområdets tilbud
 • at vi kontinuerligt inspirerer hinanden fagligt og formidler vores viden
 • at vi positivt giver og modtager konstruktiv faglig kritik
 • at vi på vores månedlige personalemøder har vores fokusområder som punkt på dagsordenen
 • at vi udviser interesse for hinandens liv
 • at leder og afdelingsleder har tid sammen på kontoret
 • at leder afholder medarbejdersamtaler
 • at leder og afdelingsleder har mulighed for at dygtiggøre sig

For os er disse punkter en naturlig fortsættelse af det pædagogiske arbejde, vi har gennemført de sidste mange år i Willerupgaard. Vi ser det som værende værdifuldt at indgå i anerkendende relationer med henblik på at skabe værdighed i både børn og voksnes vuggestueliv.

Vuggestuens årlige arrangementer og læreplan, herunder fokuspunkt, gennemgås og evalueres løbende på månedlige p-møder.

Ad 3) Via dialog mellem institutionen og forældre ønsker vi at opnå gensidig forståelse, indsigt og tryghed omkring barnets dagligdag og vuggestuens pædagogik.

Dette sikres ved at:

 • forældrene introduceres til vuggestuens dagligdag og rytme ved barnets start
 • personalet videregiver tydelige skriftlige og mundtlige informationer til forældrene
 • forældrene ligeledes indgår i et ansvarligt samarbejde
 • gennem daglig dialog og gensidige informationer ml. hjem og vuggestue opnår forældrene tryghed og tillid til personalet, der herved sikrer et optimalt samarbejde omkring barnet
 • forældrene deltager i vuggestuens årlige forældremøde, da der på dette møde videregives vigtige informationer omkring børnegruppen og det daglige pædagogiske arbejde

Derudover henstiller vi til at afhentning og aflevering foregår med hensynstagen til den øvrige børnegruppe og til personalet.

Vi oplever, at det er meget forstyrrende at blive afbrudt under vores morgensang, og beder derfor om at aflevering af børnene foregår inden kl. 9:30.

Ligeledes kunne vi tænke os at børnene enten blev hentet inden frugt eller efter frugt, hvor vi vil have bedre tid til at tale med jer og herved forstyrres vores samvær med børnene mindst.

Præsentation af personalet.

Personalegruppen består af 7 uddannede pædagoger, 4 medhjælpere, 1 køkkenassistent og 1 rengøringsassistent.

Desuden modtager vi en øvelsespraktikant fra seminariet. For øvelsespraktikantens vedkommende gælder, at han/hun ikke indgår i den faste normering.

Indimellem har vi også folk i aktivering, som vi får tilbudt fra arbejdsformidlingen.

Ledelse:

Leder:: Stella Marie Kastrup.

Afdelingsleder: Kathrine Hvidman.

Stuerne:

Kyllingerne:

Pædagog

Pædagog

Medhjælper

Sommerfuglene:

Pædagog

Pædagog

Medhjælper

Medhjælper

Mariehønsene:

Pædagog

Pædagog

Medhjælper

Medhjælper

Rengøring

Køkken

Målsætning for personalet.

Vi har her i vores afdeling gjort os mange tanker og overvejelser om vores pædagogiske arbejde, og disse er nu nedfældet i en målsætning.

Vi arbejder hen imod at give børnene en tryg, omsorgsfuld, udviklende og indholdsrig hverdag i vuggestuen. Vi ser det enkelte barns udvikling som en helhed. Vi tager udgangspunkt i barnet og børnegruppens udviklingstrin, deres baggrund og hjemmeliv. Til daglig følger vi det enkelte barn, så vi kan lære det at kende, og hjælpe det til at udvikle sig i sit eget tempo, give barnet selvværd og selvtillid, og styrke det i det sociale samspil i børnegruppen, støtte det til at blive selvhjulpent, og til at klare konflikter.

Målsætning for personalegruppen:

Som professionel personalegruppe med mange års erfaring ved vi, at det er meget vigtigt hele tiden at videreudvikle/uddanne os.: Dette gør vi ved bl.a. at være åbne og interesserede i hinanden og hinandens arbejde, og ved at støtte og hjælpe hinanden i hverdagen. Vi vil forsøge hele tiden at have en høj grad af bevidsthed om, hvad vi gør og hvorfor. Dette vil vi regelmæssigt tage op til evaluering på vores personalemøder.

Endvidere har vi mulighed for at søge råd og vejledning hos psykolog, talepædagog, sundhedsplejerske, den pædagogiske konsulent og børneklinikken i Kristianiagade.

Institutionen udfærdiger en handleplan, hvis der i vuggestuen er et barn med særlige behov.

Indkøring – midler og metoder.

Når et barn har fået plads i Willerupgaard, modtager forældrene et velkomstbrev med praktiske oplysninger. Det er vores erfaring, at for at opnå tryghed for barn/forældre, er det vigtigt med en god forældrekontakt. Forældrene skal være glade og trygge for at komme og aflevere deres barn. Forudsætningen for dette er en gensidig tillid og respekt, forældre og personale imellem.

Samarbejdet starter ved barnets første dag i vuggestuen. Ofte er det første gang, at barnet skal være væk fra forældrene i længere tid. Derfor er det vigtigt, at der tilknyttes en fast kontaktperson i den første tid i vuggestuen. Kontaktpersonen vil sammen med forældrene sørge for, at barnet får en god start i vuggestuen, og samtidig vil kontaktpersonen få relevante oplysninger om barnets udvikling og vaner. Kontaktpersonen vil løbende informere resten af personalet på stuen om indkøringsforløbet.

Det er vores erfaring, at det optimale vil være, at forældrene afsætter en uge til indkøring af barnet. Derefter vil kontaktpersonen og det faste personale på stuen sørge for, at det videre forløb foregår så uproblematisk som muligt.

Som noget nyt giver vi jer et fotoalbum med hjem, som vi gerne vil have tilbage med billeder hjemmefra. Det er noget, vi har prøvet med den gruppe børn vi har nu, og det har været en kæmpesucces. Både for det enkelte barn som kigger i sit album og har noget hjemmefra, men også for hele gruppen. De viser hinanden billederne, og kigger i de andre album. Det er selvfølgelig en god ide at skrive lidt om billederne, hvem der er på osv. Det giver os voksne en bedre mulighed for at tale med børnene om billederne.

Legetøj – bleer - sutter

Legetøj: Det er tilladt for jeres barn at medbringe et stykke legetøj. Vi påtager os dog ikke ansvaret for det medbragte legetøj. Det kan især være en god ide med en sovebamse eller lign.. Det skal dog gøres klart, at det i perioder kan være svært for barnet, at dele legetøjet med de andre børn, og dette kan skabe en del konflikter børnene imellem. Opstår der et konkret problem omkring det medbragte legetøj, tager vi det op med jer.

I bedes overveje hvilket legetøj jeres barn medbringer. Legetøj bestående af små dele og spidse genstande såsom: mønter, skruer, perlekæder, snore osv. Må ikke medbringes.                  

Bleer: Vi har pga. nedskæringer besluttet at spare på indkøb af bleer. Derfor skal I selv medbringe bleer til jeres eget barn, husk at skrive navn på pakken. I bedes selv sørge for opfyldning af bleer.

Frugtordning: Forældrene har besluttet, at nedsætte en frugtforening, så børnene hver dag får frisk frugt. Mere om dette ved start i Willerupgaard.

Sutter: Vi stiller i vuggestuen almindelige runde sutter til rådighed. Har dit barn en anden ”suttesmag” medbringes de selv hjemmefra. Sutterne bliver rengjort hver dag.

Suttepolitik: Vi mener en sut kan være en god ide når: Barnet skal sove, er ked af det, savner mor og far, har slået sig osv. Ellers hører sutten hjemme på barnets plads, da vi oplever, den kan være en hindring/hæmsko for barnets kommunikation med andre børn og voksne.

Forældresamarbejde og samtaler

Vi prioriterer forældresamarbejdet meget højt. Det er vigtigt, at forældre og personale nærer tillid og respekt for hinanden. Den daglige snak om barnet / familien / vuggestuen gør, at vi får større kendskab til hinanden. Dette muliggør, at vi kan tilgodese det enkelte barn og familiens behov bedst muligt.

Desuden udbygger vi samarbejdet ved:

 • at have mindst 1 årligt forældremøde:
 • et efterårsmøde med valg til bestyrelse og forældreråd samt stueforældremøde, hvor man udveksler vigtige informationer, mulighed for at udveksle erfaringer og stille spørgsmål. Der bliver ikke taget referat, så vi forventer at I som forældre prioriterer dette møde
 • en evt. sommerfest.
 • en evt. skovtur.
 • evt. afholdelse af forældrekaffe.
 • at modtage gode ideer fra forældrene.
 • tage imod positiv og negativ kritik.
 • altid at være åben overfor en samtale om barnet, hvis forældrene ønsker det.
 • indkøringssamtale indenfor ca. ½ år.
 • samtale når barnet er ca. 2 ½ år.

Vi har i vuggestuen valgt at afholde en samtale mellem forældre og stuepersonale indenfor det første halve år efter barnets start.

Her vil vi bl.a. tale om indkøringsforløbet, hvordan barnet befinder sig i institutionen, forældrenes og personalets oplevelser af den første tid og hvad der ellers kunne være af spørgsmål, kritik, kommentarer osv.

Baggrunden for dette er, at vi fra personalets side mener, at vi godt kan afholde en samtale, uden at der nødvendigvis er et problem, og dermed opnå en god kontakt/kommunikation forældre og personale imellem. Med dette har vi muligheden for en snak uden forstyrrelser, og uden at det foregår henover hovedet på barnet.

Vi tilbyder desuden en samtale igen, når barnet er ca. 2 ½ år , her har forældrene mulighed for at spørge personalet til råds ang. børnehavestart.

Forældrene er selvfølgelig altid velkomne til at bede personalet om en samtale, hvis de føler, at de har noget, som de trænger til at snakke om. Det samme gælder for personalet.

Modtagelse og afhentning.

Modtagelse:

Børn og forældre skal tages godt imod om morgenen, de skal føle sig velkomne:

Vi vil gerne, at huset ånder fred og ro om morgenen. Det er vigtigt, at barnet får lov til at begynde dagen i sit eget tempo og ikke bliver overvældet af larm og aktiviteter. Både forældre og personale må give sig tid til, at barnet får sagt rigtigt/ordentligt farvel. Personalet skal vise glæde ved at se barnet og have tid til, at få relevante oplysninger af forældrene.

Afhentning:

Afslutning på dagen skal være en god optakt til at gå hjem:

Lege eller aktiviteter skal være til at afbryde, og stemningen skal være rolig. Børnene skal kunne klare, at dørene går op og at personalets opmærksomhed vendes mod forældrene. Forældrene skal give sig tid til, at barnet får sagt farvel, og at personalet giver relevante oplysninger.

Når forældre og barn er sammen i vuggestuen, er det forældrene, der har ansvaret for deres eget barn.

Dagsrytmen.

Kl. 7.15-8.00                      Vuggestuen åbner.

 • 2 personaler tager imod de første børn og laver morgenmad.
 • Derefter spiser vi morgenmad på Kyllingestuen, og der leges på gangen og på Kyllingestuen.

Ca. kl. 8.00                        Morgenmaden er slut og bordet ryddes.

Ca. kl. 8.15-8.30                Går vi på ’vores’ egne stuer.

Ca. kl. 9.30                        Formiddagens aktiviteter går i gang, om vinteren med sang.

Ca. kl. 11.15                      Spiser vi frokost.

Ca. kl. 12.30                      Sover børnene til middag.

Ca. kl. 14.30                      Spiser vi eftermiddagsmad.

Ca. kl. 15.15                      Leg på stuen.

Ca. kl. 16.00                      Børnene samles på en stue sammen med 2 personaler.

 • Mandag: samles vi hos sommerfuglene.
 • Tirsdag: samles vi hos kyllingerne
 • Onsdag: samles vi hos mariehønsene.
 • Torsdag: samles vi hos kyllingerne.
 • Fredag: er det forskelligt hvor vi samles.

Kl. 17.00                            Vuggestuen lukker. Dog lukkes fredag kl. 16.30.

Praktiske oplysninger og retningslinier ved sygdom.

Af hensyn til rytmen i vuggestuen, skal I have sagt farvel til jeres barn senest kl. 9.30, så vi kan komme i gang med dagens program.

Efter aftale med personalet på stuen kan barnet afleveres kl. 11.15.

Hvis barnet er sygt eller holder fri, bedes I ringe så tidlig som mulig og inden kl. 9.00.

I skal også give os besked, hvis der er andre end jer, der henter barnet, da vi ikke må aflevere barnet til hvem som helst.  

Kommunikation imellem forældre og personale er, som før nævnt, vigtig for et godt samarbejde omkring jeres barn. Et af vores hjælpemidler hertil er tavlen, som hænger på gangen udenfor stuerne, hvor I bl.a. vil kunne læse hvor lang tid jeres barn har sovet, hvad vi har lavet og evt. sjove episoder med børnene den pågældende dag. Desuden bruger vi tavlen til vigtige informationer, f.eks. hvis vi den følgende dag skal på en længere tur og derfor går før kl. 9.30, så det er meget vigtigt at I læser på tavlen hver dag, når I henter jeres barn.

SYGDOM:

Hvornår må et barn møde i institutionen?

Reglerne for fremmøde i institution er fastsat for at begrænse spredning af smitsomme sygdomme. Hovedreglen er, at syge børn ikke må møde i institution, og at et barn med en smitsom sygdom først må modtages, når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i institutionen. Det vil sige, at barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning.

Hvis barnet møder i institution uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom..

Derfor henstiller vi til at barnet har en feberfri dag og i tilfælde af penicillin behandling må barnet først komme i vuggestue efter 2 hele dage på penicillin.

Diarre:                 Et barn med diarre modtages ikke / sendes hjem. Barnet må først komme i vuggestuen, når afføringen igen er normal.

Forkølelse:           Har et barn meget voldsom snue, stærk hoste eller ondt i halsen og / eller er tydeligt utilpas, sendes det hjem uanset om det har feber eller om det ikke har feber.

Øjenbetændelse:  Barnet må ikke komme i vuggestuen, hvis der dannes pusflod.

Medicin:              Vi giver ikke børnene medicin - med mindre det drejer sig om kronisk sygdom f.eks. bronkitis. Hvis et barn har en kronisk sygdom, og lægen har ordineret medicin, skal den være i originalpakning, hvorpå der skal være udførlig og korrekt instruktion og dosering. Vi drypper ikke børnenes øjne ved øjenbetændelse, og giver ikke hostesaft ved forkølelse.

Allergi:                Det er vigtigt for os at vide om barnet lider af allergi og i hvilken form.

Har et barn mad allergi kræver vi en lægeerklæring eller anden faglig dokumentation. Dette af hensyn til køkkenets planlægning samt barnet trivsel. Vi er selvfølgelig altid åbne overfor en dialog omkring jeres barns kost.

Advarsel ! Der må ikke være snore eller lign. i børnenes overtøj.(snor ved hals og liv)

Dette af hensyn til at vi vil undgå ulykker under børnenes leg. Ligeledes opfordres der til ikke at lade plastikposer ligge tilgængeligt for børnene, i børnegarderoben o.l.

På skadestuen:

Hvis uheldet er ude , vurderes skadens omfang og ved mindre presserende skader, kontaktes forældrene først og vi aftaler om de henter barnet eller vi mødes på skadestuen. Vi tager med taxi på skadestuen. Er det en alvorlig ulykke, kontaktes en kollega hurtigt og bedes om at ringe 112. En hjemme i institutionen underretter forældrene og vi mødes på skadestuen.

Kostpolitik.

Igennem livet har vi behov for god næring, og specielt i de første leveår er kosten af stor betydning for en sund udvikling af organismen. Det er vores politik at der skal serveres ernæringsmæssig god kost, ikke mindst for at danne et godt grundlag for fornuftige kostvaner.

I 2004 deltog Willerupgaard vuggestue i Dogme Økologi Projekt for daginstitutioner i Københavns Kommune.

Projektet handler om at igangsætte eller støtte igangværende arbejde med økologisk kost.

Dette betyder at vi tilbydes kostanalyse for at belyse om vi har den rette kostsammensætning.

V i skal undersøge om økonomien holder. Vi tilbydes indsigt i økologiske love og tankegange samt råd, vejledning og inspiration til vores økologiske køkken.

Projektet er ment som et pust til hele institutionen og ikke kun til køkkenmedarbejderen. Hensigten er at økologi tanken skal forankres i institutionen, således at de gode tiltag ikke forgår hvis den nuværende køkkenmedarbejder stopper.

Slik og Snacks:                                              

Slik osv. hører til fødselsdage og festlige begivenheder i vuggestuen. Vuggestuen henstiller til ikke at give slik osv. ved afhentning, da der er børn som ikke tåler det eller ikke må få det.

Til fødselsdage er det okay at komme med:

 • Is
 • Kage / lagkage
 • Popcorn
 • Frugt
 • Boller
 • Pizzasnegle

Vuggestuen sørger for drikkelse.

Kostens formål.

Kosten skal derfor udformes og tilberedes således, at den bedst muligt kan tilfredsstille de ernæringsmæssige behov for børn i aldersgruppen 1 - 3 år. Udover blot at opfylde de fysiologiske behov for ernæring, bestræber vi os på at give børnene nogle gode og sunde kostvaner. Dette gøres gennem en varieret kost, som består af friske råvarer (så vidt muligt økologisk). Det er desuden i de allerførste år af barnets liv, at lysten og nysgerrigheden til at opleve forskellig mad grundlægges samt at " madkulturen " dannes.

Desuden lægger vi vægt på at børnene indtager maden i hyggelige omgivelser, og at børnene lærer at lytte og kommunikere med hinanden. Under måltidet styrker vi børnenes motoriske færdigheder, og vi støtter dem i at blive selvhjulpne.

Måltidernes struktur:

Morgenmad 7.15 - 8.00:                  havregrød, yoghurt, A38, müesli brød, ost, syltetøj, honning.

Frokost 11.15 - 12.00:                     varm mad eller pålæg. (sommer/vinter)

Eftermiddag 14.30 - 15.15:              frugt og et lettere mellemmåltid.

                                                        

HUSK: Der hænger en tavle på døren til køkkenet, hvor man kan se dagens menu.

Traditioner.

Det er vigtigt for små børn, store, selv voksne, at der er noget tilbagevendende - nemlig traditioner. På denne måde videregiver vi et stykke kultur til børnene.

Fødselsdage: Når jeres børn fylder år, holder vi gerne fødselsdagen i vuggestuen, hvor I kan komme med is, hjemmebag o.l. til eftermiddagsmaden. I er også meget velkomne til at invitere stuen hjem til fødselsdag, hvor dette så kan foregå om formiddagen med lidt mad og leg inden vi skal tilbage til vuggestuen for at sove til middag. Eller snak med personalet om hvordan I har lyst til at vi skal fejre fødselsdagen.

Fastelavn: Op til Fastelavn går vi ture i Kongens have, hvor vi samler afklippede grene til fastelavnsris. Hjemme i vuggestuen hjælpes vi ad med at pynte grenene med slik og pynt. På selve dagen er vi udklædt, slår " katten af posen " og hygger os indendørs.

Dronningens fødselsdag d. 16. april:

                            Vi går til slottet, hvor vi sammen med mange andre råber

                            hurra og vifter med flag.

Påske: Vi pynter lidt op på stuerne.

Skovprojekt og rytmik:

Læs mere side:     s. 29-30

Evt. sommerfest: Dette arrangement står forældrebestyrelsen for.

Evt. fælles skovtur for børn, familie og personale eksempelvis i Kongens Have:

Dette arrangement står forældrerådet for.

Julefrokost:         

I december holder vi julefrokost, og spiser alle sammen julemad på Kyllingestuen. Vi starter dagen med at danse om juletræet på Sommerfuglestuen.

Børnegudstjeneste i Jerusalemskirken.

Julegløgg:            Alle forældrene hygger til fælles ’forældregløgg’.

Der er morgensamling hver fredag i vinterhalvåret skiftevis på de forskellige stuer, hvor hele vuggestuen synger sammen. Vi har i starten af år 2000 udarbejdet et bånd og sanghæfte med de fleste af ’vores’ sange, som kan købes, så I som forældre kan synge med derhjemme. I 2010 er så vores anden cd færdig, den kan ligeledes købes, henvendelse til personalet. I december samles vi dog hver morgen på egne stuer, og synger julesange.

Alle disse fester og arrangementer er tilbagevendende og giver bl.a. børn og voksne:

 • en fællesskabsfølelse.
 • kreativ udfoldelse.
 • brug af fantasi.
 • glæden ved forberedelse.
 • børn i højsæde.

Rytmik: Fra november - ca. 1. april laver vi rytmik i huset hver mandag. Det er for de ældste børn i huset sammen med 2-3 voksne.

Den studerende.

Mål:

Vi ønsker at stille vores vuggestue til rådighed for den studerende, for at have en føling med pædagoguddannelsen, og at den kommende pædagog får en god basis i praktikken.

Hvorfor har vi studerende i Willerupgaard ?

 • fordi vi finder det udviklende for vuggestuen.
 • fordi det er udfordrende for os som pædagoger.
 • fordi vi gerne vil have indflydelse på kvaliteten i praktikforløbet.
 • fordi vi gerne vil have tilknytning til et uddannelsessted.
 • fordi vi gerne vil stille os til rådighed med vores ekspertise.

-             fordi vi gerne vil give den studerende lov til at være studerende. Dvs. være observerende, tilegne sig erfaringer, afprøve sig selv i forskellige situationer.

Krav til den studerende:

 • engagement / deltagende.
 • være kritisk og undrende.
 • iagttage og forstå.
 • få afprøvet teori i praksis.
 • skabe kontakt til personale / børn /forældre.
 • at den studerende har nogle krav og overvejelser om den
 • kommende praktik.
 • læse relevant faglig litteratur.

 

Dokumentation i Willerupgaard.

For at gøre det lidt nemmere for jer forældre, at følge med i, hvad jeres barn har lavet i løbet af dagen, er det vigtigt, ud over den daglige snak med personalet, at dokumentere:

Dokumentationen i vuggestuen vil være som følger:

 • Vores hvide tavler ved hver stue, her skriver vi om dagens aktiviteter.
 • Clickrammer på hver stue og ude på gangen med løbende udskiftning, hvor billeder, tegninger eller anden form for dokumentation vil synliggøre hvad vi og børnene laver.
 • Den daglige kontakt med jer forældre, hvor I får at vide hvordan dagen har været for barnet.
 • Dagbøger på hver stue. Her kan små fortællinger, observationer, sjove bemærkninger skrives ned. Denne form for dokumentation bruges til forældresamtaler, som udvikling for personale og ikke mindst til ” Barnets bog”

Barnets personlige udvikling i vuggestuen og i hjemmet.

Vi ønsker at udvikle det enkelte barns personlighed ved at:

 • Støtte barnets motoriske udvikling og kropsbevidsthed ved f.eks. rytmik, kreative aktiviteter og leg. Ude som inde.
 • Udvikle deres sprog og begrebsverden ved f.eks. sang, højtlæsning, rim og remser og ved at lytte til barnet. Tale med barnet og ikke til det.
 • Give dem ro til at udforske deres nære omgivelser dvs. stuen, børnegruppen, legetøjet og os, samt vores nærmiljø.
 • Udvikle deres kreativitet, fantasi og nysgerrighed ved f.eks. at være lyttende og legende. Give plads til samspillet mellem børnene. Give aktivitetstilbud og tage udgangspunkt i de daglige oplevelser.
 • Gøre dem selvhjulpne og give dem selvværd ved at stille passende alders svarende krav og støtte dem i deres egne initiativer.
 • Udvikle deres sociale adfærd, venskaber, leg og kommunikation.
 • Lære dem, at handling har positive og negative konsekvenser og styrke dem i at løse konflikter. Ved at være afventende, lyttende og støttende.
 • Inddrage børnene i det daglige arbejde.
 • Sætte retningslinier for børnene.
 • Vi som voksne er nærværende, igangsættende, inspirerende og give fysisk kontakt.

Det er vores erfaring, at det er vigtigt, at I som forældre er opmærksomme på, at også jeres barn har brug for ferie for at få mulighed for at kunne slappe af og koble fra fra deres hverdag i vuggestuen.

Det at kunne selv.

Vi, som personale i vuggestuen lægger vægt på, at børnene bliver selvhjulpne.

Det bidrager til at udvikle barnets selvtillid, selvstændighed, frihed og motorik.

Vi vil langsomt stille større og større krav, så barnet bliver modent, og dermed parat til børnehaven.

Her lægger vi vægt på et godt samspil mellem familien, barnet og os i hverdagen.

Selvhjulpethed starter ved, at vi lærer og støtter barnet i.:

 • at gå op og ned ad trapperne
 • kravle op og ned af puslebordet
 • spise selv og gøre brug af kop og bestik
 • gå ud med hagesmæk
 • gå selv og ved klapvognen
 • sidde selv ved bordet
 • tage tøj på
 • starte toiletbesøg
 • en smør-selv-dag om ugen
 • de største lærer at øse mad op og hælde mælk i koppen

Ture og udflugter.

Da vi er en institution i byen uden adgang til egen legeplads, prioriterer vi ture og udflugter ud af huset meget højt. Vuggestuen ligger dejligt centralt i forhold til parker, havnen, den indre by og med rig mulighed for benyttelse af offentlige transportmidler.

Vi tager næsten dagligt ud trods vind og vejr. Turene kan være korte spadsereture, besøg på legepladser, daglige indkøb til vuggestuen osv.

Indimellem vil stuerne tage på længere ture, når det personalemæssigt er muligt.

De længere udflugter kan være til skov og strand, biograf og teaterture og museumsbesøg.

Turene indeholder mange ting.:

 • sidde i klapvogn og opleve verden.
 • se et godt vejarbejde.
 • fodre ænder i parkerne.
 • spise madpakker i f.eks. Kongens have.
 • lære at gå og holde i klapvognen.
 • opleve vandet ved stranden og havnen.
 • kunne gå ind og ud af bus og tog og sidde pænt.
 • ventetid.
 • kunne sidde stille, se teater og film.
 • vænne sig til at færdes i trafikken.
 • at tale sammen.

Skovprojekt.

Efter nogle vellykkede forsøg med at lave skovtursprojekt med vores vuggestuebørn, er det efterhånden blevet en tilbagevendende begivenhed, at vi tager i skoven hvert forår og ser træerne springe ud.

Dette foregår stuevis og vi skiftes til at have en længere sammenhængende periode af 1 - 4 ugers varighed, alt efter hvordan det kan lade sig gøre i huset netop det forår!

Det som kan vanskeliggøre at komme af sted, kan f.eks. være mange nye små børn på indkøring, udskiftning eller sygdom af personale osv.

Vi tager af sted kl. 9.00 fra vuggestuen, tager toget til Hareskoven eller Dyrehaven og har ca. 2 timer i naturen til, at gå på opdagelse, grave i skovbunden efter små dyr, udfordre de fysiske rammer (de er nemlig store i en skov, som er en ren forhindringsbane, når man kun har små ben at gå på!).

Vi bygger huler, plukker blomster, leger med pinde, og laver måske bål en af dagene.

Ellers spiser vi madpakker ude i skoven hver dag, før vi igen tager toget hjem til vuggestuen for at sove til middag (nogenlunde til sædvanlig tid.)

Vi har haft mange positive oplevelser med dette projekt - bl.a. har vi oplevet et meget tættere sammenhold blandt børnene, de opdager hinanden, bliver bedre til at lege sammen, får udviklet deres motorik og får skærpet deres nysgerrighed for naturen.

Rytmik.

I vinterhalvåret fra 1. nov. til 1. april laver Pia og Birgitte rytmik med vuggestuens ældste børn. Rytmikken foregår hver onsdag kl. ca. 10 – 11 på Mariehønestuen. Vi kan max. ha’ 10 børn med pr. gang og som udgangspunkt vil det være de ældste børn i perioden 1-11 til medio januar. Resten af perioden frem til 1. april vil det så være de næstældste børn. Således får alle børnene prøvet at lave rytmik senest vinteren inden de skal videre i børnehave. Dog er rytmikgruppen sammensat udfra pædagogernes vurdering.

Gennem rytmikken er vi med til at udvikle børnenes kropsbevidsthed, fantasi, begrebsverden, rumopfattelse, balance og rytmesans. Vi lægger vægt på, at det skal være sjovt at være med.

Til rytmikken har vi udarbejdet et program, som vi mere eller mindre gentager hver gang. Vi starter med en goddag sang og slutter med en farvel sang, og helt til sidst ligger vi på gulvet og slapper af til rolig musik.

Vi har en del lege og sanglege på vores repertoire, hvoraf vi så vælger og tilpasser dagens program i forhold til børnegruppen.

Samtidig tager vi udgangspunkt i børnenes spontanitet og griber deres ideer. Nogle sanglege laver vi hver gang, da det er trygt for børnene at vide, hvad der skal ske, og genkendelsesglæden er altid stor.

Som remedier bruger vi bl.a. rasleæg, faldskærm, risposer og tørklæder.

På Mariehønestuen gør vi brug af vores bænke, madrasser, tunnel, hulahopringe samt hængekøjen. Vi benytter disse til forskellige aktiviteter, som f.eks. at slå koldbøtter, hoppe ned fra bænkene og balanceøvelser, sanglege osv.

Vi gør også brug af musik, hvortil vi f.eks. tramper, lister, leger dyr og danser til.

Vi synes rytmik er sjovt og mener at vores rytmikglæde smitter af på børnene.

Resten af huset deles op i mindre grupper, således at der onsdage arbejdes på tværs af stuerne.

Indendørsleg.

Legen er en yderst væsentlig del af børnenes liv og udvikling. Denne del vægter vi meget højt. Barnet gennemlever og bearbejder sin virkelighed, samt udvikler evnen til at handle og tænke selvstændigt.

Gennem legen udvikles barnets sprog, venskaber, rollefordelinger, barnets fantasi, koncentrationsevne, initiativ/kreativitet.

Personalet har en vigtig rolle for udviklingen af barnets leg, da vi er aktive medspillere, foruden at være igangsættende, inspirerende og indimellem styrende.

Vi ønsker at udvikle barnets/børnenes leg ved at:

 • give plads.
 • give udfordrende fysiske rammer.
 • have legetøj.
 • lave aktiviteter.
 • give mulighed for at lege i store/små grupper.
 • give mulighed for at lege alene.
 • have rolige omgivelser.

Legepladsen.

Vi prioriterer at komme på diverse legepladser i området, fordi en legeplads er indrettet sådan, at børnene får mulighed for bl.a. at:

 • kunne lege uden konstant "overvågning " af de voksne.
 • gemme sig.
 • cykle.
 • lege med sand og vand.
 • gynge.
 • rutsje.
 • spille bold.
 • lære at udvikle og afprøve egne grænser ved fysiske udfordringer.
 • skabe kontakter.

Ture, udflugter og leg på legeplads stimulerer børnenes sanser, motorik, deres sociale berøringsflader, og giver børnene et tilhørsforhold til deres nærmiljø. Samtidig får de gode fælles oplevelser, brugt energi og frisk luft.

Sprog.

Det er vigtigt at give børnene i vuggestuen mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter. Gennem sproget får de viden om deres omverden, de får mulighed for at sætte ord på begreber på det der foregår i dagligdagen. Senere vil de kunne anvende sproget til problemløsning.

Vi ønsker at udvikle sproget ved at:

 • Sætte ord på ting, begreber og følelser
 • Samtale
 • Højtlæsning
 • Gentagelser
 • Sang og musik
 • Rim og remser
 • Være lyttende
 • Have respekt for hvad barnet fortæller
 • Give opmærksomhed
 • Tale med barnet og ikke til det
 • Give barnet tid
 • At være opmærksom på eget sprog
 • Opmærksomhed på den alderssvarende sprogudvikling

Bestyrelsen i Trekløveren:

Vuggestuen Trekløveren er en selvejende daginstitution og dette betyder, at det er bestyrelsen i Trekløveren, som har det overordnede ansvar for institutionens drift og ledelse. Bestyrelsen i en selvejende institution har således både det økonomiske, ledelsesmæssige og pædagogiske ansvar. I praksis udføres dette arbejde af ledelsen i vuggestuen efter retningslinier udstukket af bestyrelsen. Retningslinierne fremgår bl.a. af årsplanen, som udarbejdes af vuggestuens ledelse og personale, og godkendes af bestyrelsen

Liste med navne og tlf. nummer på bestyrelsen hænger på opslagstavle på gangen.